Hľadať

Hlavný obsah

  • Home
  • Podmienky používania
  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Copyright

Print page

Copyright

Všeobecné podmienky pre užívanie webovej stránky

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Nemecko (tu: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), dáva k dispozícii webovú stránku sk3a.mitsubishielectric.com (tu: „internetová stránka”) Webová stránka Mitsubishi Factory Automation (tiež „Mitsubishi Automation” tiež menovaná „FA”) sa vzťahuje na oblasti Európy, Stredného východu a Afriky (tu: „EMEA”). Webová stránka zahŕňa určité ponuky a obsahy (tu: „obsah“ alebo „ponuka“). Užívaním webovej stránky súhlasíte s platnosťou týchto Všeobecných podmienok (tu: „VP”). Nezabudnite prosím, že platí dodatočne špeciálne podmienky pre určité obsahy a pre ochranu dát.

1.

Aplikácia týchto VP

Pre užívanie webovej stránky platia pre užívateľov výhradne tieto VP. Neak¬ceptujeme najmä žiadne iné podmienky užívania.

2.

Služby Mitsubishi Electric Factory Automation Europe»

U webovej stránky sa jedná o dobrovoľnú a bezplatnú ponuku. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe dáva užívateľovi k dispozícii obsah podľa jeho vlastného uváženia. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe má právo tento obsah kedykoľvek meniť (redukovať alebo vymeniť) alebo určité obsahy lebo i webovú stránku bez udania dôvodov a oznámenia celkom (tiež prechodne) pre jednotlivých účastníkov alebo pre všetkých užívateľov pozastaviť bez predošlej informácie. Táto webová stránka môže zahŕňať textový hyper, odkaz na webobú stránku tretej strany.

Nemáme kontrolu obsahov podobných hyperlink tretích, ktoré je možné vyvolať. Obsahy tretích strán nie sú súčasťou ponuky Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Užívanie webovej stránky a obsah, užívacie práva.

Použitie webovej stránky je prípustné výlučne pre zákonné úkony. Užívateľ nesmie použiť obsahy spôsobom, ktorý by mohol viesť ku škodám u Mitsubishi Electric Factory Europe alebo u Mitsubishi Electric Factory Automation Europe podľa §§ 15 a násl. akciového zákona združených podnikov (takéto združené podniky sú tu označené ako: „Združené podniky“). Mitsubishi Electric Factory Automation Europe priznáva užívateľovi nevýhradné, neprevoditeľné právo k osobnému používaniu obsahu, ohraničené na interné obchodné užívanie v spojitosti s (potenciálnou) kúpou od Združených podnikov. Užívateľ nesmie obsah ani reprodukovať, ani spracovávať, pokiaľ to nie je nutné v spojitosti s možnosťou užívania obsahu zmluvným spôsobom. Užívateľ nesmie obsah rozširovať, verejne sprístupňovať, predať, prenajímať nebo používať ako leasing. Užívateľská práva, ktorá užívateľovi nie su výslovne priznaná, zostávajú výlučne u Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

Užívateľ je povinný oslobodiť Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a/alebo Združené podniky od všetkých škôd, ktoré Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a/alebo spojené podniky utrpí tým, že webová stránka a/lebo obsah budú použité v rozpore s týmito VP.

4.

Dodržiavanie kontrolných vývozných predpisov

Užívateľ je povinný dodržiavať všetky aplikovateľné národné a medzinárodné kontrolné vývozné a reexportné predpisy (napr. v súvislosti zo zloženými materiálmi). Pred každým prenosom alebo každým transportom relevantného materiálu musí užívateľ najmä kontrolovať a pomocou vhodných opatrení zaistiť, že nebude porušené žiadne embargo vyhlásené Európskou úniou, Spojenými štáty americkými a/alebo OSN. Na príslušný dopyt dá Mitsubishi Electric Factory Automation Europe užívateľovi k dispozícii všetky relevantné informácie o možnom porušení kontrolných vývozných predpisov, ktoré sa analyzujú v súvislosti s aktivitami užívateľa (napr. príslušnými orgány alebo Mitsubishi Electric Factory Automation Europe).

5.

Zodpovednosť za vady, obmedzenie ručenia

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ručí neobmedzene za úmysel, v prípadoch hrubej nedbanlivosti, v prípadoch ľstivého zatajenia vady a za nároky v súvislosti so zákonom o zodpoved¬nosti za vady výrobku. Každé ďalšie ručenie zo strany Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a možné nároky zodpoved¬nosti za vady užívateľa sú vylúčené. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe neposkytuje žiadne záruky. Obmedzenie ručenia platí aj pre všetkých zamestnancov, zákonných zástupcov a poverencov Mitsubishi Elec¬tric Factory Automation Europe.

6.

Voľba práva

Tieto VP podliehajú výhradne nemeckému vecnému právu pri vylúčení obchodného práva OSN (CISG).

Hore